تصویر جان مرشایمر

جان مرشایمر

جان جوزف مرشایمر دانشمند علوم سیاسی آمریکایی ست. او بن� ادامه... �انگذار نظریه رئالیسم تهاجمی است و تعاملات بین قدرت های بزرگ را تحت تأثیر میل به هژمونی در جهانی مملو از ناامنی و عدم اطمینان در مورد نیت دیگر کشورها می داند. مرشایمر از مخالفان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ بود و تقریبا تنها کسی بود که با تصمیم اوکراین برای تسلیم سلاح های هسته اش در سال ۱۹۹۴ مخالف کرد و پیش بینی نمود که اوکراین بدون یک عامل بازدارنده مورد تهاجم روسیه قرار خواهد گرفت. جنجالی ترین نظرات مرشایمر نگرانی اش از نفوذ احتمالی گروه های ذی نفع بر اقدامات آمریکا در خاورمیانه است که وی در کتاب «لابی اسرائیل و سیاست خارجی» مطرح کرده است. مرشایمر معتقد است که رشد اقتصادی سریع چین منجر به رویاروییش با ایالات متحده خواهد گشت. طرفداران او نظراتش را نشانگر چگونگی رفتار دولت ها می دانند، در حالیکه منتقدانش به دیدگاه های وی عنوانهایی چون منسوخ شده و جهان بینی همه یا هیچ داده اند.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon