تصویر سید موسی صدر

سید موسی صدر

روحانی ایرانی دانش‌آموخته دانشگاه تهران، مجتهد شیعه � ادامه... � مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش امل بود.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon