تصویر عبدالرحیم گواهی

عبدالرحیم گواهی

عبدالرحیم گواهی (متولد ۱۳۲۳ در تهران) استاد ادیان، عرف� ادامه... �ن و فلسفه می‌باشد که در سیاست نیز ید طولایی دارد و از جمله باسابقه‌ترین شاگردان علامه محمدتقی جعفری است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon