تصویر لئو تولستوی

لئو تولستوی

فیلسوف، عارف و نویسنده روس بود که او را از بزرگ‌ترین ر� ادامه... �ان‌نویسان جهان می‌دانند.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon