تصویر پُل کارل فایرابند

پُل کارل فایرابند

شهرت او بیشتر به دیدگاه خاص او در این حوزه بر می‌گردد ک ادامه... ه وجود متدولوژی خاص در علم یا دانش تجربی (science) را نفی می‌کند. به نظر فایرابند تلاش برای گسترش آزادی و بالندگی و تلاش برای کشف رموز طبیعت و انسان، مستلزم طرد هر گونه معیار جهانشمول و هرگونه سنت جزمی است. او معتقد است تفکیک علم از غیر علم نه تنها امری تصنعی بلکه برای پیشرفت دانش هم زیانبار است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon