آقازاده قسمت 27 فصل اول


آقازاده قسمت 27 فصل اول
آقازاده قسمت 27 فصل اول

نیما که خود را در خطر قربانی شدن می داند، تصمیم گرفته با تغییر بازی خود با حامد نجات خود را رقم بزند...