لینک کوتاه: https://nashrara.ir/shl/lts38

اهمیت وحدت


🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷


💢 بوفالوها متحدشده و دسته شیرها را از دور و بر دوست شکار شده شان دور می کنند؛ ولی خیلی دیر

📌 آنها می توانستند همین کار را زودتر انجام دهند


✅ ماهم در مقابل دشمنان، با وحدت همدلی خیلی کارها می توانیم انجام دهیم؛ به شرط آنکه تعلل نکنیم و «نوشدارو بعد مرگ سهراب» نشود


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید