تا ندانند حریفان که تو منظور منی


دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست 

تا ندانند حریفان که تو منظور منی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام