لیکن کوتاه: https://nashrara.ir/shl/gjxq3mt

توکل این نیست که وسیله را رها کنی...

توکل این نیست که وسیله را رها کنی...

توکل به این معنا نیست که وسیله‌ها را رها کنی. 

توکل؛ یعنی اینکه تو با وسیله‌ها مغرور و بدون آنها هم مأیوس نباشی. 

آن هنگام که وسیله‌ها همراه توست، نمی‌گویی هان! رسیدم و آن زمان که هیچ نداری، نمی‌گویی ماندم.

کتاب حرکت، صفحه 191


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید