کتاب کتاب تکوین دولت مدرن (درآمدی بر جامعه‌ شناسی)

کلید واژه ها:  
نویسندگان:
مترجمان:
ناشر:

جامعه شناسان غربی، در این اواخر، به گونه ای فزاینده به یک رشته مسایل متنوع توجه کرده اند که استنباط از دولت هسته مرکزی همه آن ها را تشکیل می دهد. برای مثال یکی از مسایل تعیین هویت شاخص های بنیانی ساختار دولت، ابعاد و اهمیت گونه گونگی های آن در ادوار و کشورهای مختلف است.

مسئله دیگر درک علل، حالات و تاثیرات مداخله ظاهرا روزافزون دولت در تمامی امور اجتماعی است. باز سنجش علل و تاثیرات سیاست های دولت، روابط آن با مجتمع های نهادی و نیروها و سازمان های متنوع بین المللی، یکی دیگر از مسایل مورد توجه است. در این کتاب، نویسنده مراحل عمده تکوین دولت مدرن را تا قرن نوزدهم مورد بحث قرار می دهد و سپس در یک جمع بندی مختصر، تحولات بعدی در روابط دولت و جامعه را بررسی می کند. تمرکز وی منحصرا روی ترتیب تحولات نهادهای داخلی دولت است نه روی سیاست های دولت و یا چگونگی نقش آن به اضطرار پیدایش جوامع ملی جداگانه. نویسنده عمدتا از دو گروه متون مربوط در این زمینه استفاده کرده است: تاریخ نهادهای سیاسی غرب و تا حد کمتری قانون اساسی و...

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام

محمد عبادی به زی