کتاب شبکه باور

کلید واژه ها:   زبان ،   زبانشناسی ،   اندیشه ،  
نویسندگان:   ,
مترجمان:   ,
ناشر:
  •  صفحه: 176
  •  قیمت: 0
  •  سال انتشار: 1382

کتاب حاضر، ترجمه‌ای است از "The web of Belief"که این موضوعات در آن بحث و بررسی شده است" :باور و تغییر باور"، "مشاهده"، "بداهت"، "شهادت زبانی"، "فرضیه"، "استقرا، تمثیل و شهود"، "تایید و ابطال"، "تبیین "و "اقناع و ارزیابی ."در پایان هر فصل از کتاب تمرین‌هایی برای دانشجویان فراهم آمده است" .شبکه باور "کتابی است که برای تحقیق درباره استدلال و به کارگیری این فن، پایه‌ای فلسفی فراهم می‌آورد و در آن، نویسندگان، با تاکید بر نقش و اهمیت زبان در فهم و بیان اندیشه‌ها، پرسش‌هایی از این دست را پاسخ می‌گویند" :چه معیاری در اختیار ماست تا بگوییم فردی صدق یک جمله را باور دارد؟ مطابق باور ما، چه تصوراتی صادق‌اند و چرا؟ چگونه می‌توانیم دیگران را قانع کنیم که باور ما را بپذیرند؟ صدق حقایق بدیهی مرهون چیست؟ و ."... پایان کتاب شامل واژه‌نامه فارسی انگلیسی، واژه‌نامه انگلیسی فارسی و فهرست اعلام است .

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام