لیکن کوتاه:

ما به اندازه تمامی ابعاد خلق ها و نسل ها استعداد داریم

ما به اندازه تمامی ابعاد خلق ها و نسل ها استعداد داریم
ما به اندازه همه وجودمان، به اندازه تمامی ابعاد خلق‌ها و نسل‌ها استعداد داریم. اگر بخواهیم این استعداد‌ها را تنها برای ناب و آب، برای اینکه پُست و مدرکی پیدا کنیم محصور نماییم، زیاد هم می آوریم. اینجاست که آخرِ عمر ما و تمامِ حاصل زندگیِ ما، این می شود که سگی را در دست بگیریم و از کنار ساحلی بگذریم و سوت بزنیم و یا گذشته بی حاصلمان را تکرار کنیم. حرکت، صفحه‌ی 35، استاد علی صفائی حائری(ره)(عین صاد)

لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید