لیکن کوتاه:

كوچك زيباست (اقتصاد با ابعاد انساني)

كوچك زيباست (اقتصاد با ابعاد انساني)

ارنست فردريک شوماخر(1911-1977م.)در اين کتاب برآن است که مهم ترين وظيفة بشر يافتن راهي براي رهايي از بن-بست اقتصاد کنوني است. در نظر او در اقتصاد و توسعه به معناي حقيقي آن بايد به چند چيز به درستي پرداخت که عبارت اند از:مسئلة توليد، صلح و پايداري، منابع، استفادة درست از زمين و انرژي هسته اي، و مسائل اجتماعي و اقتصادي اي که توسعه را تحت الشعاع دارند.چه کسي بايد اين وظيفه را به جا آورد؟ همة افراد بشر. صحبت از آينده تنها در صورتي مفيد است که راهنماي عمل کنوني باشد. ما بايد مسئله را همه جانبه درک کنيم و امکان زايش و پرورش يک اسلوب زندگي نوين را با روش هاي جديد توليد و الگوهاي جديد مصرف مورد توجّه قرار دهيم: يک اسلوب زندگي که براي پايداري طرح شده باشد؛ در کشاورزي و پرورش نبات و دام مي توانيم ذهن خود را به تکامل روش هاي توليدي اي معطوف کنيم که از لحاظ زيست شناسي مناسب باشند، مي توانيم به تکامل در فناوري در مقياس "کوچک" - فناوري نسبتاً رام و دست آموز با "چهره-اي انساني"- معطوف کنيم، و يا به گونه اي جديد از شراکت بين مديريت و افراد و حتي گونه هاي مالکيت عمومي برسيم.


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید