لیکن کوتاه:

چرا اینقدر از مقامات اهل بیت می‌گوئید؟ اینها به چه درد می‌خورد؟


چرا اینقدر از مقامات اهل بیت می‌گویید، اینها به چه درد می‌خورد؟!


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید