تبادل کتاب

کتاب دست‌دوم، کتاب استفاده‌شده یا مستعمل، کتابی است که مالک آن، شخص یا کتابخانه‌ای غیر از ناشر اصلی یا کتاب‌فروش باشد. کتاب در صورتیکه به منظور مطالعه از فروشگاه کتاب یا انتشارات خارج شده باشد و وارد کتابخانه شخصی یا عمومی شده باشد حتی اگر هنوز مطالعه نشده باشد کتاب دست دوم محسوب می‌شود.