تصویر سید جواد میری

سید جواد میری

سید جواد میری مینق (متولد ۱۳۵۰) جامعه‌شناس ایرانی-سوئد ادامه... ی و استاد تمام جامعه‌شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. آثار او عمدتاً در حوزه نظریه اجتماعی و متفکران اسلامی است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon