تصویر محمد حمزه زاده

محمد حمزه زاده

از هفده سالگي نوشتن براي مجلات را آغاز کرد و در بيست و د ادامه... و سالگي اولين کتاب خود را به چاپ رساند. وي كه فارغ التحصيل كارشناسي كارگرداني سينماست، کار در حوزه هنري را با همکاري با دفتر ادبيات و هنر مقاومت شروع کرد.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon