فاش کردن خسارت و شماتت همسایه

توصیه‌ی بازرگان به فرزند در پوشاندن خسارت


‏بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت: ای پدر! فرمان تو راست، نگویم، ولکن خواهم مرا بر فایدهٔ این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.

مولفین مرتبط: سعدی شیرازی,

کلید واژه ها:   حکمت ،   ادبیات ،   خسارت ،   سِر ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام