نقش زبانهای برنامه‌نویسی در برقراری ارتباط موثردر فضای مجازی


زبانهای برنامه نویسی همچون زبانهای انسانی با عبور دادن انسان و ارتباطاتش از تصویر به مفاهیم بستر برقراری ارتباط موثرتر و دقیق‌تر را برای ما فراهم می‌آورند. 

یعنی ما بدون دانستن و به کارگیری زبانهای برنامه نویسی ناچاریم در برقراری ارتباط با دیگران از زبان تصویر و هنر استفاده کنیم که در این صورت محدودیتهای خاص خود را به ما تحمیل می‌کند. و یا در بستر ابزاری که توسط دیگران آماده شده‌اند برای برقراری ارتباط استفاده کنیم که این ابزار هم در اغلب اوقات در انتقال مفاهیم دقیق و مورد نیاز ما محدودیتهای دارند و به این خاطر غالبا انتقال پیام را به چالش کندی و ابهام و گنگی دچار می‌کنند.

از این جهت میزان برخورداری موثر از سامانه‌های اجتماعی مجازی فقط با استفاده از تولید محتوای تصویری و صوتی و ... (محتوای چند رسانه‌ای) نسبت جدی با میزان درگیر شدن با زبانهای برنامه نویسی دارد. 
مولفین مرتبط:

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام