نگاه زبانشناسانه در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی


یکی از راههای کاهش آسیب شبکه‌های اجتماعی و حتی ایجاد آثار مثبت فرهنگی و بینافرهنگی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه‌های متن محور، 

داشتن نگاه انتقادی زبانشناسانه است.

اگر در گذشته تعلقات زبانشناسانه در پاسخ به نیازمندیهای فرهنگی آن جهان.به صورت یک دیسیپلین علمی برای جهان غرب موضوعیت پیدا کرد و صورت بندی شد؛ به نظر می‌رسد امروز برای جهان غیر غربی هم گریزی از این تعلقات نیست.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   زبان ،   متن ،   زبانشناسی ،   شبکه‌های اجتماعی ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام