چرا برخورد با زبان همیشه هیجان انگیز است؟


برخورد با زبان و مسائل آن همیشه هیجان‌انگیز است، و این هیجان از آنجاست که هرکس تعلق ذاتی و حقیقی به زبان خویش دارد و زبانِ او جهان اوست و درازا و پهنا و ژرفای «جهانِ» او برابر با درازا و پهنا و ژرفایِ زبانِ اوست و هر دستکاری و دگرگونی در زبان، جهانِ او را دستکاری و دگرگون می‌کند.

داریوش آشوری، بازاندیشی زبان فارسی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام