سید موسی صدر

سید موسی صدر

روحانی ایرانی دانش‌آموخته دانشگاه تهران، مجتهد شیعه � ادامه... � مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش امل بود.

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر