شعر و زبان و اندیشه

شعر مهم ترین عنصر هنری و رسانه ی هنری فرهنگی در فضای فرهنگی ایرانی بوده و دیر زمانی شاعران در مرکزی ترین جایگاه فرهنگ ایرانی قرار داشته اند. داریوش آشوری