تصویر سید جواد طباطبایی

سید جواد طباطبایی

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد د� ادامه... �نشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست بود. او عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon