نوام چامسکی

نوام چامسکی

نوام چامسکی به عنوان یک روشنفکر منتقد دولت‌های غربی ب� ادامه... � ویژه آمریکا شناخته شده است. او مخالف دخالت نظامی آمریکا در خاورمیانه و آغاز جنگ در این منطقه بوده است. او مشکل ترورسیم در خاورمیانه را ناشی از عملکرد آمریکا و اسرائیل می‌داند.

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر