تصویر سیدمحمدمهدی میرباقری

سیدمحمدمهدی میرباقری

نظرات متنوع خود را دربارهٔ «علم و دین» «دین و تکنولوژی� ادامه... �، «دین و توسعه» و «چگونگی اسلامی سازی علوم» در مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلف بیان کرده‌است. او دربارهٔ «نسبت بین دین و علم» معتقد است که هماهنگی بین منابع معرفت، به صورت قهری اتفاق نم

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon