اخبار مرتبط با مولفین و نشر کتاب

هر چقدر که اهمیت یک کتاب یا اثر هنری بیشتر باشد رویدادهای متاثر از آن در جامعه بیشتر و پرسروصداتر خواهد بود.