ارتقای سطح نقش موتورهای جستجو در ترسیم جغرافیای قدرت در فضای مجازی


با توجه به یادگیرندگی هوش مصنوعی، به نظر می‌رسد در آینده جریاناتی که بهتر بتوانند خودشان را به جهان ساخته شونده توسط هوش مصنوعی توضیح دهند سهم جدی تری در طرزِ اندیشه‌ی جهانی و به نسبت آن سهم جدی تری در ساختار قدرت در جهان مجازی خواهند داشت.
البته مشارکت در ساختار قدرت در فضای مجازی در گذشته نیز توسط «سئو» که مجموعه ی از مهارتها و روشها و سرمایه های اجتماعی (مجازی و واقعی) در جهت برجسته کردن نقاطی از فضای مجازی همسو و همگرا می‌کرد انجام می‌شد که با هوشمندی بیشتر موتورهای جستجو به نظر می رسد نقش موتورهای جستجویی مثل گوگل در ترسیم جغرافیای قدرت در فضای مجازی در آینده ارتقای سطحی جدی خواهد داشت.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام