ذخیره و بازیابی اطلاعات در سمت مشتری


JavaScript variables

DOM node storage

Web Storage (localStorage and sessionStorage)

IndexedDB

Cache API (don’t use AppCache!)

File System Access API

File and Directory Entries API

cookies

window.name

WebSQL



این یادداشت به صورت تدریجی تکمیل خواهد شد

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام