“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

— Albert Einstein


به نقل از philosophors@


زندگی شبیه دوچرخه‌سواری است؛

برای از دست ندادن تعادل باید حرکت کنی.

مولفین مرتبط:

کتابهای مرتبط:

کلید واژه ها:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام