کتاب شرق شناسی ادوارد سعید

شرق‌شناسی ادوارد سعید

نشان کردن لایک لینک
کتاب شرق شناسی ادوارد سعید
کلید واژه ها:
پست شده توسط:
مولفین مرتبط: ادوارد سعید

ادوارد سعید

,
ناشر:

در پژوهش حاضر، در سه فصل سیر تحولات مقوله ((شرق شناسی))، تاریخچه آن، شرق شناسان برجسته، جریان شرق شناسی در برخی کشورها و وضعیت کنونی آن بررسی و تشریح شده است. در فصل اول ذیل عنوان ((دامنه شرق شناسی)) اطلاعات کلی درباره زوایای مختلف موضوع اعم از تجربیات تاریخی و دیدگاه های فلسفی و سیاسی به دست می دهد. در فصل دوم که ساختارها و تجدید ساختارهای شرق شناسانه عنوان گرفته، پژوهنده بر آن است تحولات شرق شناسی نوین را، از طریق یک توصیف زمانی و تاریخی وسیع، و نیز توصیف یک رشته ابزار مشترکی که در آثار شاعران، هنرمندان و محققان مهم این رشته وجود دارد، پی گیری نماید .در فصل سوم با عنوان ((شرق شناسی معاصر)) نفوذ و توسعه عظیم دامنه استعمار در مشرق زمین که اوج آن جنگ جهانی دوم است بررسی و تشریح می شود. آخرین قسمت از فصل سوم به روند جایگزینی سلطه امریکا و حذف سلطه انگلیس و فرانسه اختصاص دارد. که در ان یک طرح کلی از واقعیات فکری و اجتماعی شرق شناسی معاصر در ایالات متحده امریکا به دست می دهد. صفحات پایانی به یادداشت های مولف اختصاص دارد.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام