“The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.”


خواندن کتابهای خوب مانند گفتگو با بزرگان قرنهای گذشته است.

مولفین مرتبط: رنه دکارت,

کلید واژه ها:   خواندن ،   گفتگو ،   مطالعه ،   بزرگان ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام