تصویر گرشام شوئلم

گرشام شوئلم

فیلسوف و استاد عرفان کلیمی و پایه‌گذار نوین مطالعات ک� ادامه... �بالا بود. وی اولین استاد عرفان کلیمی در دانشگاه عبری اورشلیم بود. نام ِ اصلی ِ وِی گِرهارد شولم در آلمان بود که پس از مهاجرتش به اسرائیل آن را به گرشُم تغییر داد.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon