آنجا که پذیرش جهانی برای حکومت مهدی(عج‌الله تعالی فرج الشّریف) نیست

آنجا که پذیرش جهانی برای حکومت مهدی(عج‌الله تعالی فرج الشّریف) نیست

آنجا که پذیرش جهانی برای حکومت مهدی(عج‌الله تعالی فرج الشّریف) نیست. نمی‌توان از پذیرش‌های منطقه‌ای چشم پوشید. بلکه باید از این امکان استفاده کرد و به زمینه‌های بیشتر و گسترده‌تر دست یافت. 


علی صفائی حائری


تقیه، صفحه 218


کلید واژه ها:
کتابهای مرتبط:
پست شده توسط:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام