نگاهی به مفهوم «استاتیک» و «دینامیک» در زمینه (کانتکست) محتوا و مقایسه ای بین وضعیت فضای مجازی فارسی و انگلیسی از این نظر


نگاهی به مفهوم «استاتیک» و «دینامیک» در زمینه (کانتکست) محتوا و مقایسه ای بین وضعیت فضای مجازی فارسی و انگلیسی از این نظر

مفهوم محتوای استاتیک که به صورت "محتوای ثابت یا ایستا" قابل ترجمه است در مقایسه با محتوای داینامیک که به صورت "محتوای پویا یا متحرک" قابل ترجمه است در ابتدا در زمینه ی انواع وب سایت مطرح گردید و وب سایت ها رو به نوع استاتیک و دینامیک تقسیم کرد. در گذر زمان و با افزایش نقش انواع متغییر محیطی و ... (محل بحث) در بافت محتوای منتشر شده در فضای مجازی، به خود محتوا هم کشیده شد و مفهوم محتوا نیز به استاتیک و دینامیک تقسیم کرد.

به نظرم می رسد که دینامیزم محتوا لوازم و زمینه ها و همچنین ثمراتی در فرهنگ و ساخت فکری و فرهنگی مولّد محتوا در جامعه دارد... به نظر می رسد یکی از لوازم پویایی در تولید محتوا ناشی از طرز تفکریست که قدرت ملاحظه ی انواع متغییر در خود را دارد و به این ملاحظه تمایل نشان می دهد  و یکی از ثمراتش را می توان افزایش تصاعدی ظرفیتِ درگیر کردن بافت اجتماعی در خود دانست... (گسترش ایده در یادداشت اصلی و متعاقباً)

چیزی که به نظر بنده می رسد این است که فضای مجازی فارسی در مقایسه با نوع انگلیسی زبانش گرایش به محتوای ایستا دارد و در توسعه کمتر به سمت پویایی محتوا می رود

فیلم، عکس، مقاله و ... محتوای ایستا هستند، چارتهای مختلف و نمودارهای مختلف برای نمایش آمار نمونه هایی از محتوای پویا هستند، #محتوای_ثابت #محتوای_پویا #static_content #dynamic_content

#طرح_بحث

#پیشنویس_یادداشت

 

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام