زانیار ابراهیمی

زانیار ابراهیمی

تحصیل کرده در رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه تهران و فعا ادامه... ل در زمینه‌ی تحقیق و ترجمه‌ در حوزه‌ی الهیات و اندیشه‌ی سیاسی است.

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر